Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Start Start Die Kunstseite des Bert-brecht-Gymnasiums Datenschutz Datenschutz Impressum Impressum Kontakt Kontakt Klassen 7e + 7c Klassen 7e + 7c Plakate Plakate Klasse 7a   2014-15 Klasse 7a   2014-15 Linolschnitt Linolschnitt Klasse 8c + 8e 2016-17 Klasse 8c + 8e 2016-17 Futurismus Futurismus Klasse 8   2013 Klasse 8   2013 Luminogramme Luminogramme
Start Start Die Kunstseite des Bert-brecht-Gymnasiums
Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Klassen 7e + 7c Klassen 7e + 7c Plakate Plakate Klasse 7a   2014-15 Klasse 7a   2014-15 Klasse 8c + 8e 2016-17 Klasse 8c + 8e 2016-17 Linolschnitt Linolschnitt Futurismus Futurismus Klasse 8   2013 Klasse 8   2013 Luminogramme Luminogramme
bbg-kunst.de
Die Kunstseite des Bert-brecht-Gymnasiums Start Start
Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Jahrgang 7+8
Datenschutz Datenschutz Impressum Impressum Kontakt Kontakt Klassen 7e + 7c Klassen 7e + 7c Plakate Plakate Klasse 7a   2014-15 Klasse 7a   2014-15 Linolschnitt Linolschnitt Klasse 8c + 8e 2016-17 Klasse 8c + 8e 2016-17 Futurismus Futurismus Klasse 8   2013 Klasse 8   2013 Luminogramme Luminogramme